Általános feltételek

A Falken Tyre Europe GmbH („Falken“) általános szerződési feltételei

A. Általános szállítási feltételek

1. a) Jelen értékesítési és szállítási feltételek kizárólag vállalatokkal szemben vannak érvényben (vö. Ptk. 14. §). Minden ajánlat és szerződés részét képezik a Falken szállításaira és szolgáltatásaira vonatkozóan, meglévő és jövőbeli üzleti kapcsolatokban. A megállapodások és megbízások kizárólag írásos formában érvényesek. Szóbeli megállapodások nem születnek. Az ellenbizonyítékokat a fentiek nem zárják ki. A szolgáltatások, a szállítások és a számlázás a Falken által legutoljára megadott általános szerződési feltételek alapján történnek.

b) A Falken ajánlatai kötelezettség nélküliek, amennyiben azokat nem ellenjegyzik kifejezetten kötelező érvényűként. Az ügyfél megrendelései kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősülnek. A szerződés csak azután jön létre, hogy az ügyfél megrendelését a Falken írásban elfogadta (pl. megrendelési visszaigazolással). A Falken kötelezett a szerződéses ajánlat elfogadására.

c) A megrendelés időpontjában megadott árak csak akkor minősülnek rögzített áraknak, ha róluk kifejezett írásos megállapodás született. Ellenkező esetben a Falken cég fenntartja a jogot arra, hogy raktárból történő szállítások esetén a szállítás időpontjában érvényes árakat és feltételeket használja a számlázás alapjaként. A Falken különösen fenntartja a jogot az árak helyesbítésére, amennyiben a megrendelés és a szállítás között költségváltozások adódnak, melyek okai a Falken hatáskörén kívül esnek. Amennyiben a költségekben változások történtek és a Falken az ügyfelet a szállítás előtt írásban tájékoztatta az árak változásáról, úgy az ügyfél jogosult visszalépni a megrendeléstől. A visszalépésről az árváltozásról szóló tájékoztatás után és a szállítás megkezdése előtt azonnal és írásban tájékoztatni kell a Falken céget.

d) A szállítás raktárból vagy üzemből történik a Falken közvetlen címzettjének, a szerződésben megadottak, ill. a megbízási visszaigazolás szerint, az aktuálisan érvényes Incoterms 2020 alapján. A Falken ennek során jogosult a küldeményezés módjának (különösen szállítószemélyzet, csomagolás és szállítási út) saját hatáskörben való meghatározására. Ha a szállítás harmadik felek számára történik, a Falken szervizátalánydíj meghatározására jogosult, melyet az adott esetre vonatkozóan, egyedileg kell szabályozni. Ha a felek gyorsabb szállítási módról állapodnak meg (pl. légi szállítás, sürgősségi csomag, expressz), úgy az ügyfél viseli a szállítmány megnövekedett költségeit és más ezzel kapcsolatos ráfordításokat. Ezenfelül a Falken fenntartja a jogot arra, hogy esetleges pótdíjakat számítson fel minimális mennyiségekre (azaz egy abroncsra) és/vagy szigetekre való szállítások esetén.

2. A kötelezően betartandó szállítási időkről külön kell megállapodni. Részleges szállítások teljesítése megengedett. A szállítási határidő megfelelően változik, amennyiben nem előrelátható, szokatlan vagy az adott eset körülményei között elvárható gondosság ellenére, nem várt események miatt, különösen vis major és más zavaró események lépnek fel a Falken cégnél, annak beszállítóinál vagy a szállítmányozási vállalatoknak. Ilyen esetek közé tartozik az üzemzavar, a közlekedési zavarok, tűz, árvíz és más természeti katasztrófák, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, osztályharc, háború, polgárháború, felkelések, járványok, kiviteli vagy behozatali tilalmak és más hivatalos előírások. Ha az áru megküldésre kerül és az átvétel olyan okokból történik, melyek felett a Falken cégnek nincs befolyása, úgy a kockázat az átvétel lehetőségével az ügyfélre száll. A megküldés ebben az időpontban tekintendő megtörténtnek.

3. A szerződésnek megfelelően szállított áruk visszaküldése kizárt. Amennyiben a szerződésnek megfelelően küldött árut a Falken kivételesen visszaveszi, úgy az csak a szállítási hivatkozás megadásával történik. Ezenfelül az árut technikailag és optikailag hibátlan állapotban kell visszaadni, annak alkalmasnak kell lennie az ismételt eladásra. Ebben az esetben a Falken cég jogában áll a visszavétellel kapcsolatban keletkezett költségeket felszámítani visszavételi átalánydíjként (különösen a logisztikai költségek tekintetében), kiegészítve a törvényi áfa mértékével. Ha kiderül, hogy az árut nem hibátlan állapotban küldték vissza, vagy az ismételt értékesítésre alkalmatlan, úgy az ügyfél az árut saját költségeire elszállíthatja vagy kérheti az áru leselejtezését a Falken által. Az áru a Falken központi raktárában folytatott minőségi vizsgálatok pozitív kimenetele után kerül visszavételre. Ilyenkor jóváírásra kerülnek az esetlegesen megadott árkedvezmények, más egyéb kedvezmények levonása mellett az eredeti szállítási számlaérték, kivéve a légiszállítási, sürgősségi szállítási, expressz szállítási, minimális mennyiségi, energia- és beszerzési költségek átalánydíjainak összegeit, valamint a szigetre való szállítás pótdíját. A Falken ezenfelül fenntartja a jogot azon már megadott bónuszjóváírások vizsgálatára, melyek számítási alapját a visszaadott áruk képezik. Ezeket részarányosan visszamenőleg is csökkentheti vagy visszakövetelheti.

4. Csődeljárás bejelentése, eskü alatti nyilatkozat magáncsőd bejelentéséről, többszörösen késedelmes fizetések, az ügyfél likviditásának jelentős romlása, ill. erre utaló jelek avagy a vállalat, ill. az ügyfél tulajdonosainak változása feljogosítják a Falken céget előlegfizetések kérésére.

B. Tulajdon fenntartása

1. A kiszállított áruk az üzleti kapcsolatból eredő összes követelés teljes kifizetéséig, – ide értve folyószámlán meglévő esetleges egyenlegeket is, – a Falken tulajdonában maradnak. Ha az ügyfél fizetési késedelemben vagy, avagy más szerződéses kötelezettségeket szegett meg, a Falken cégnek jogában áll visszalépni a szerződéstől és visszakövetelheti az árukat.

2. Az ügyfél a fenntartott tulajdonjogú áru továbbértékesítésére jogosult szokványos ügyvitelének keretében. Nem engedélyezett azonban az elzálogosítás vagy biztosítékként való használat.

3. Az ügyfél már most lemond a fenntartott jogú áru továbbértékesítéséből származó követelésekről a Falken javára, mely ezen átruházást elfogadja. Az ügyfél azonban mindaddig jogosult a követelések bevonására, míg a Falkennel szembeni kötelezettségeinek teljesítésében nincsen hátralékban, nem állította leg a fizetéseket, nem kérvényezett csődeljárást a vagyona felett, ill. ezt nem nyitották meg és nincs folyamatban bíróságon kívüli megállapodási eljárás sem. Az ügyfél felszólításra tájékoztatja a Falken céget az átadott követelésekről, átadja az összes ehhez szükséges dokumentumot a Falken cégnek és az adóst azonnal tájékoztatja a lemondásról.

4. A fenntartott jogú áru esetleges megmunkálását, feldolgozását vagy beépítését az ügyfél végzi el a Falken számára, anélkül hogy a Falken cégnek ennek során kötelezettségei keletkeznének. A fenntartott jogú áru a Falkenhez nem tartozó tárgyakba való feldolgozása, bekötése vagy beszerelése esetén a Falken cégnek részleges társtulajdonjoga keletkezik az új dologban, mégpedig abban az arányban, mellyel a fenntartott jogú áru a teljes dologhoz aránylik a feldolgozás, bekötés vagy beépítés időpontjában. Ha az ügyfél az új dologban egyedüli tulajdonjogot szerez, úgy a szerződéses felek megállapodnak arról, hogy az ügyfél a Falken cég számára a fenntartott jogú áru feldolgozott, bekötött vagy beépített arányában ingyenes tulajdonjogot biztosít a Falken számára az új dolog tekintetében. Ha a fenntartott jogú árut más árukkal együtt továbbértékesítik, függetlenül attól, hogy feldolgozás, bekötés vagy beszerelés nélkül vagy után, úgy a fenti előzetes lemondás csak a fenntartott jogú áru értékére vonatkozik, melyet más árukkal együtt értékesítettek.

5. A fenntartott jogú áruval kapcsolatos zálogosításokról, lefoglalásokról vagy más kényszervégrehajtási intézkedésekről, ill. harmadik felek rendelkezéseiről, avagy az előzetesen lemondott követelésekről az ügyfél azonnal értesíti a Falkent a megfelelő dokumentumok átadásával.

6. Amennyiben a fenti garanciák realizálható értéke 10%-nál magasabb mértékben haladja meg a biztosított követeléseket, úgy a Falken a biztosítékok egy megfelelő részarányát felszabadítja. A felszabadítandó biztosítékok választása a Falken hatásköre.

C. Fizetési feltételek

1. Az árak kötelező érvényűek. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, euróban értendők, kiegészítve a áfa törvényi mértékével. Ezt egészítik ki az írásos megállapodás vagy a megbízási visszaigazolás alapján az Incoterm 2020 szerinti szállítási feltételek, szállítás, vám- és mellékköltségek, valamint – amennyiben azt a listaár nem tartalmazza, – a törvényi környezetjárulék is (Eco-Fee). A Falken fenntartja a jogot további energia- és beszerzési költségátalánydíj felszámítására. A Falken nem felelős a külföldön felmerülő adókért és járulékokért. Ha fix árakról történt megállapodás, úgy a Falken érvényes listaárai az A.1.c) szakasz szerint vannak érvényben. Eltérő megállapodás hiányában az összegek megfizetése a számla kiállítási dátumától számított 15 napon belül esedékes. Skontó nem kerül megadásra. Ez nem áll fenn akkor, ha a számlán vagy a szerződésben eltérő megállapodások nem állnak, ill. más szabályozásokról nem született megállapodás.

2. A fizetés megérkezésének dátumának azon nap tekintendő, melyen az adott összeg megjelent a Falkennél vagy jóváírásra került a Falken bankszámláján. A fizetési út kockázatát az ügyfél viseli. A Falken fenntartja a jogot szállítások kizárólag előlegfizetés ellenében való teljesítésére, különösen első megbízások esetén vagy késedelmes fizetések esetén.

3. Váltók és csekkek nem kerülnek elfogadásra.

4. Beszámításra az ügyfél csak akkor jogosult, ha az ellenkövetelés nem vitatott, avagy az jogerősen megítélésre került. A levonások (kedvezmények, bónuszok stb.), melyek nem kerültek kifejezetten elismerésre, elutasítottnak minősülnek.

5. A Falken jogosult az ügyféllel szemben fennálló bármely követelést beszámítani.

D. Felelősségvállalási és jótállási feltételek

1. A Falken szállításainak és szolgáltatásainak tartalma szempontjából kizárólag a Falken írásos megbízási visszaigazolása, ill. az abban hivatkozott dokumentumok tekintendők mérvadónak. A szállítás tárgyát képező technikai adatok – ide értve az ábrákat, műszaki rajzokat és más műszaki adatokat – sem garanciát, sem tulajdonságokra vonatkozó adatokat nem képeznek. A nyilvános kijelentések, dicséretek vagy az eladó, ill. a gyártó reklámjai nem tekintendők az áruk szerződés szerinti tulajdonságaira vonatkozó garanciáknak. A műszaki javítások joga az ügyféllel való egyeztetés és bejelentés nélkül is fenntartva. A Falken a szállított árukra vonatkozóan a következő rendelkezések alapján vállal jótállást:

2. Ha a Falken által szállított áru és/vagy szolgáltatás hibás, melynek részét képezi a szerződés szerinti tulajdonságok hiánya is, úgy a Falken saját belátása szerint cserét vagy javítást eszközölhet. Ennek során két javítás vagy csereszállítási kísérletet legalább meg kell adni. Ennek előfeltétele, hogy a gyártási számot vagy a gyártási jelölést nem távolították el, ill. nem tették felismerhetetlenné.

3. Az áru és/vagy szolgáltatás felismerhető hibáit azonnal, legkésőbb pedig a szállítást követő egy héten belül írásosan kell megadni.

4. Ha az ügyfél hibás instrukciókat kap, a Falken csak hibátlan instrukciók szállítására kötelezett. Erre pedig csak akkor, ha az instrukciós hiba valóban lehetetlenné teszi az előírásoknak megfelelő összeszerelést.

5. A műszaki javítások joga az ügyféllel való egyeztetés és bejelentés nélkül is fenntartva.

6. A hibák esetén fennálló jogosultságok elévülése két év. Ennek számítása az áru ügyfélnek való átadásával kezdődik.

7. A Falken szolgáltatásaira vonatkozó jótállás a következő rendelkezések szerint történik. A Falken korlátlanul felel a törvényi előírások szerint, amennyiben a Falken vagy a szerződés teljesítésében részvevő segítők a szerződéses kötelezettségeiket szándékosan vagy durván megsértették, avagy károk léptek fel az élettel, testi épséggel vagy egészséggel kapcsolatban, ill. ha a Falken garanciát vállalt. Enyhe hanyagság esetén a felelősségvállalás kizárt, kivéve akkor, ha a szerződés szempontjából jelentős kötelezettség (kardinális kötelezettség) került megsértésre. Ebben az esetben a felelősség a szerződés szempontjából tipikus, előre látható károkra korlátozódik.

8. Jótállási igények érvényesítése kizárt, amennyiben egy hiba szakszerűtlen használatra vagy kezelésre vezethető vissza. Ilyenek például: a) az előírt légnyomásértékek be nem tartása, b) az adott abroncsmérethez engedélyezett terhelés és sebesség, c) használat ralikon és versenyekben, d) helytelen beszerelés nem normaszerű, rozsdás vagy más módon hibás felnikre az ügyfél vagy mások által, e) természetes elhasználódás, f) nem megfelelő üzemi eszközök használata, g) helytelen kerékállás vagy zavarok a kerék menetes során (pl. dinamikus kiegyensúlyozatlanság), valamint h) vegyi, mechanikai vagy termikus behatások a Falken szolgáltatási és befolyásolási hatáskörein túl.

9. A D szakasz fenti felelősségvállalási korlátozásai nincsenek érvényben, ha a szállító a Falken ellen a Ptk. 478. §-a szerint visszalépési igényeket vagy a termékek iránti felelősségről szóló törvény 1. és 4. §-ai szerinti igényeket érvényesít.

E. Adatvédelem

1. A Falken a GDPR és a szövetségi adatvédelmi rendelet (BDSG) szerinti személyes adatokat rögzít és dolgoz fel. A személyes adatok, melyekről a Falken az üzleti kapcsolat keretében szerez tudomást, kizárólag a meghatározott célokra és a szerződés teljesítésének céljából kerülnek felhasználásra.

2. a) Az érintettek jogosultak tájékoztatásra, javításra, ellentmondásra, a feldolgozás korlátozására, az érintett adatok törlésére és kérhetik a rögzített adatok átadását. Ha az érintettek élni kívánnak ezen jogaikkal és információkat kívánnak kapni az őket érintő adatokról, a következő felelős szervhez fordulhatnak: Falken Tyre Europe GmbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Berliner Straße 74-76, 63065 Offenbach, E-mail: ds@falkentyre.com

b) A panaszjogot a hesseni adatvédelmi biztosnál (poststelle@datenschutz.hessen) lehet érvényesíteni.

3. A Falken a szerződés teljesítésének céljából személyes adatokat ad át saját szolgáltatóinak és/vagy a vele részvényesi értelemben kapcsolatban álló vállalatok számára (konszernvállalatok). Harmadik országokba való adatátadás ennek során kizárólag az EU Bizottság méltányossági határozatának alapján történik. Ennek során az adott szolgáltatási szerződések standard rendelkezései kerülnek alkalmazásra. Fenntartjuk a jogost megfelelő garanciákra (GDPR 46. cikkelye) vagy kötelező belső adatvédelmi előírásokra (GDPR 47. cikkely) a GDPR 49. cikkelyének 1. bekezdés, 2. albekezdése szerinti kivételi tény fennállása mellett (amennyiben a GDPR 46. és 47. cikkelyei szerinti előfeltételek nem állnak fenn) egy felügyeleti hivatal egyedi engedélye alapján. Az ügyfél kérhet tájékoztatást minderről és ebből a célból kapcsolatba léphet a Falken adatvédelmi megbízottjával is.

4. A Falkent vagy harmadik feleket érintő személyes adatok, melyekről az ügyfél a megbízás keretében szerzett tudomást, csak a szerződéses viszony lebonyolításához és csak a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdése (pl. a GDPR 9. cikkely) alapján használhatók fel. Az adatok harmadik feleknek nem adhatók tovább. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelemhez és adatbiztonsághoz szükséges technikai és szervezési lépéseket megteszi. Az ügyfél munkatársai kötelesek az adatok bizalmasságának megőrzésére.

5. Egyéb tekintetben a felelős szerv (Falken) adatvédelmi felhívásai vannak érvényben: https://www.falkentyre.com/hu/privacy-policy.

F. Egyéb rendelkezések

1. Teljesítési helyszínnek és az üzleti viszonyból eredő vitás kérdésekkel kapcsolatosan illetékes bíráságnak (különösen a Falken szállításai tekintetében) Offenbach minősül, akkor is, ha az eladásokat vagy a szállításokat más szervezet végezte. A Falken jogosult az ügyfél székhelyén illetékes bíróságnál is pert indítani. Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joggyakorlata van érvényben, az ENSZ kereskedelmi jogának kizárása mellett.

2. Amennyiben egyes fenti rendelkezések részben vagy teljesen érvénytelenek vagy azzá válnak, úgy az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét, sem pedig a többi értékesítési, szállítási és fizetési feltételt. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatálytalan vagy nem érvényesíthető feltételeket vagy szerződéses rendeleteket olyan megállapodásokkal helyettesítik, melyek hatályosak és az eredeti célkitűzéseknek a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek.

3. A fentiektől eltérően fogalmazott üzleti feltételek hatálytalanok, akkor is, ha azoknak cégünk nem mond kifejezetten ellent. Csak akkor vannak érvényben, ha azokat egyedi esetekben írásosan kifejezetten elfogadtuk.

Állapot: 2022 júliusa, Offenbach am Main