Nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego unijnego oznakowania opon

Z naszego punktu widzenia nie ma technicznej potrzeby rozróżniania opon oznakowanych zgodnie ze starym Rozporządzeniem 2009/1222 i opon oznakowanych zgodnie z nowym Rozporządzeniem WE 2020/740. Zmienimy tylko etykiety opon produkowanych w momencie wejścia w życie zmiany. Skład opony nie zostanie zmieniony. Będziemy mieć wewnętrzną bazę danych dokumentującą zmianę, aby umożliwić nam określenie tygodnia produkcji, w którym nastąpi przejście na nową etykietę WE.


Pracujemy nad dokumentacją dla punktów sprzedaży stanowiącą informację dla klientów B2B i klientów końcowych. Ulotka w formacie PDF jest dostępna na naszej stronie internetowej.


Falken Tyre Europe GmbH będzie stopniowo przez cały rok 2021 wprowadzać zmiany. Termin dla producentów upływa 30 listopada 2021. Po listopadzie 2021 producenci mogą wprowadzać na rynek wyłącznie opony z nową etykietą. Dystrybutorzy mogą nadal sprzedawać opony ze starą etykietą nawet po listopadzie 2021.


Obowiązki dystrybutorów opon opisano w art. 6 Rozporządzenia WE 2020/740.


Wolelibyśmy, aby nowa etykieta była wyświetlana natychmiast po wprowadzeniu zmiany do produkcji, ale w okresie przejściowym rozumiemy, że można wyświetlać obie etykiety. Po listopadzie 2021 roku w wyświetlaczach klientów końcowych będzie można wyświetlać tylko nową etykietę.


Naszym zdaniem stary materiał może być wykorzystywany do czasu zakończenia okresu przejściowego dla producentów w listopadzie 2021.


Obowiązki dystrybutorów opon opisane są w art. 6 Rozporządzenia WE 2020/740. Ogólnie rzecz biorąc etykieta musi być widoczna dla każdego klienta. Ponadto karta informacyjna produktu musi być udostępniona w formie drukowanej lub elektronicznej.


Artykuły 4 i 6 ustanawiające obowiązek umieszczania na oponach nowej etykiety mają zastosowanie od dnia 1 maja 2021.


Opony wszystkich klas wyprodukowane od 1 maja 2021 (a więc posiadające datę produkcji równą lub późniejszą niż "1821" i z konieczności wprowadzone do obrotu po tej dacie) muszą być opatrzone etykietą z Rozporządzenia 2020/740.


Od 1 maja 2021 w punkcie sprzedaży na oponach może znajdować się zarówno stara, jak i nowa etykieta, w zależności od daty wprowadzenia tych opon do obrotu.

Nie ma obowiązku ponownego oznakowania opon, które zostały wprowadzone na rynek przed 1 maja 2021. Opony te mogą znajdować się w sklepach lub magazynach jeszcze przez wiele lat. Jednak od 1 grudnia 2021 ŻADNA opona podlegająca Rozporządzeniu nie może być wprowadzona do obrotu z etykietą przewidzianą w Rozporządzeniu (WE) 2009/1222, niezależnie od daty produkcji.


Tak. Kod QR łączy się z etykietą i kartą informacyjną produktu zapisanymi w systemie EPREL. Pojawiają się one na wyświetlaczu czytnika QR np. smartfonu. Kod QR jest odczytywanym maszynowo uniwersalnym lokalizatorem zasobów (URL) prowadzącym do konkretnego rekordu w systemie EPREL.

Taki link zawiera unikalny kod związany z konkretnym typem opony, tj. identyfikator produktu EPREL. Kod QR daje dostęp do publicznych informacji w systemie EPREL, na które składają się etykieta i karta informacyjna produktu.

Informacja publiczna pojawia się w przeglądarce internetowej. Wersję PDF etykiety i karty informacyjnej produktu można wyświetlić, pobrać lub wydrukować.

Modele równoważne mają inny niepowtarzalny numer produktu i kod QR, ale łączą się z tą samą etykietą i treścią karty informacyjnej produktu (z powodu samej definicji "równoważny").


EPREL może automatycznie sporządzić kartę informacyjną produktu na podstawie danych wprowadzonych przez dostawcę i w dowolnym języku urzędowym UE. Aby spełnić ten obowiązek, typ opony musi być zarejestrowany w EPREL, jeżeli nie jest dostarczona wersja drukowana.


Kod QR zapewnia bezpośredni link do "publicznych" informacji przechowywanych w systemie EPREL, tj. do wszystkich parametrów, które są częścią etykiety i Karty Informacyjnej Produktu.

Ewentualnie należy podać adres URL wyraźnie odpowiadający kodowi QR w sytuacjach, gdy czytnik QR nie jest dostępny.

Zgodnie z art. 32), Rozporządzenia Ramowego WE 2017/1369, dostawcy na żądanie sprzedawców w ciągu 5 dni roboczych dostarczają Arkusz Informacji o Produkcie. Co do zasady celem kodu QR jest zapewnienie każdej osobie natychmiastowego dostępu do karty informacyjnej produktu online poprzez odczytanie kodu QR za pomocą odpowiedniego narzędzia.

EPREL nie będzie udostępniać publicznie żadnych informacji przed datą rozpoczęcia stosowania nowej etykiety, tj. podanie samego kodu QR nie umożliwia dostępu do informacji przed 1 maja 2021.

Mówiąc bardziej ogólnie, kod QR nie dostarcza żadnych publicznie dostępnych informacji przed datą rozpoczęcia wprowadzania do obrotu, jak podano w EPREL.


Słowo "dołączono" zostało użyte w Rozporządzeniu w art. 4: "dostawcy zapewniają, aby do opon dołączono etykietę opony (w formie naklejki lub drukowanej etykiety opony) oraz kartę informacyjną produktu. Nie podano wyraźnych wskazówek co do formatu arkusza informacyjnego produktu. Artykuł 3 ust. 8 definiuje "kartę informacyjną produktu" jako standardowy dokument w formie drukowanej lub elektronicznej zawierający informacje określone w załączniku III. Jeżeli kartę informacyjną produktu można uzyskać w formie elektronicznej poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na etykiecie (wydrukowanej na nośniku fizycznym), spełniony zostaje obowiązek dołączenia do opon karty informacyjnej produktu. Jeżeli jednak klient nie może uzyskać dostępu do karty informacyjnej produktu za pośrednictwem systemu EPREL przy użyciu kodu QR, wówczas karta może zostać udostępniona fizycznie."


Z naszego punktu widzenia, nie ma technicznej potrzeby rozróżniania opon oznakowanych zgodnie ze starym Rozporządzeniem 2009/1222 i opon oznakowanych zgodnie z nowym Rozporządzeniem WE 2020/740. Zmienimy tylko etykiety na oponach produkowanych w momencie przejścia na nowe przepisy. Skład opony nie ulegnie zmianie. Opony będą miały ten sam numer artykułu oraz ten sam numer EAN. FTE nie będzie rozróżniać różnych etykiet.


Nie ma obowiązku ponownego oznakowania opon, które zostały wprowadzone na rynek przed 1 maja 2021. Opony takie mogą znajdować się w sklepach lub magazynach jeszcze przez wiele lat. Opony dostarczone do klientów i sklepów detalicznych mogą być sprzedawane bez żadnych ograniczeń. W ciągu 2021 roku może się zdarzyć, że Falken dostarczy ze swoich magazynów opony, które posiadają etykiety zgodne ze starym Rozporządzeniem 2009/1222, ze względu na fakt, że opony te zostały wyprodukowane przed majem 2021. Może się również zdarzyć, że FTE dostarczy w ramach jednej partii opony jednego typu z nowymi, jak i starymi etykietami.


W maju 2021 Parlament WE przyjmie nowe Rozporządzenie w sprawie etykietowania opon (WE) 2020/740. To nowe Rozporządzenie uchyla poprzednie Rozporządzenie w sprawie etykietowania (WE) 2009/1222.


Techniczne podstawy klasyfikacji na etykiecie można znaleźć w Rozporządzeniu (WE) 2020/740 ZAŁĄCZNIK I dotyczącym badania, klasyfikacji i pomiaru parametrów opon. Tam można znaleźć poziomy osiągów opony istotne dla klasyfikacji na etykiecie.


Podstawa techniczna klasyfikacji etykiet znajduje się w Rozporządzeniu (WE) 2020/740 ZAŁĄCZNIK I. Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (N, w dB(A)) jest podawana w decybelach. Klasa zewnętrznego hałasu toczenia jest określana i przedstawiana na etykiecie opony na podstawie wartości granicznych (LV) określonych w części C Załącznika II do Rozporządzenia (WE) nr 661/2009.


Etykieta zawiera wszystkie wymagane klasyfikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie etykietowania opon (WE) 2020/740.